ул.„Ристо Оџаклиески„ б.б.
042/272-050
042/272-052

службено лице:
Сихана Стафаи
e-mail: shmk.gostivar@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла