ул.„Прилепски бранители„ бр.96-а
048/ 425-841
071 242 125службено лице
Гоце Ѓорѓиоски
e-mail: ggorgioski@gmail.com
gimnazija@gimprilep.edu.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.gimprilep.edu.mk/
огласна табла