ул.„Браќа Миладинови„ бр.134, Тетово
044/339 070

службено лице:
Гази Изаири
e-mail: gjimnazi_te@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла