ул.„Пролетерски бригади„ бр.49
046/786-140
071/349-907

службени лица:
Снежана Марковска
e-mail: ibrahimtemo@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла