ул.„Перо Чичо„ бр.31-а
031/421-079

службено лице:
Борис Антевски
(072) 244-732
e-mail: gdku10@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.gdku.edu.mk/
огласна табла