ул.„Васил Главинов„ бр.4
032/391-459

службено лице:
Снежана Здравева
e-mail: sstojmenski@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла