ул„Иво Р. Лола„ бр. 425/А
(044) 330-838

службено лице:
Валбона Исени
070  227  566
e-mail: valbona.i@outlook.com
              7marsi@tetova.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла