ул.„Димитар Влахов„ бр.2
(070) 309 499

службено лице:
Марина Евтимова-Митева
(070) 225-553
e-mail: martina.evtimova1980@gmail.com
vancoprke@yahoo.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://souvancoprke.gov.mk/