ул.„Александар Македонски„ бр.18
(033) 431-266

службено лице:
Благица Стојковска
071 650 552
e-mail: sou.m.j.dzingar@gmail.com
             stojkovska_b@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла