с.Липково
(031) 463-888

службено лице:
Арбнора Реџепи
e-mail: gjim-lik@hotmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла