ул.„Димитар Робев„ бр.3
047/238-401

службени лица:
Андријана Кицевска
Лиле Милинг
e-mail: ksapkarev@hotmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла