бул. „1-ви Мај„ бр.59
047/238-133

службени лица:
Славе Димитријовски
(075) 883-048
e-mail: slave.dimitrijovski@gmail.com
Анета Ристевска
(070) 467-660
e-mail: ristevska_ane@yahoo.com
es_js_bt@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.soeu-jane-sandanski.mk/
огласна табла