ул. “Цар Самоил„ бр.1a
048/421-523

службено лице:
Татјана Талеска
(075) 272-942
e-mail: tatjana_taleska@yahoo.com 
           ekonomsko.prilep@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла