Кеј „Димитар Влахов„ бр.4
(02) 3284-144

службени лица:
Маја Грозданоска
e-mail: grozdanoskamaja@yahoo.com
Ана Илиовска
e-mail: ana.iliovska@gmail.com
            sovetzafakti@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла