Бул.„11 Октомври” 10, Скопје
(02) 3112-255

службено лице:
Слободан Кузмановски
(070) 350-631
e-mail: sobranie@sobranie.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.sobranie.mk