ул.„Благоја Стефковски„ б.б.
02/2529-703
070 711 881службено лице:
Зоран Мицевски
e-mail: z.micevski1981@yahoo.com
mpskontakt@yahoo.com
           

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://mihajlopupin.mk/
огласна табла