ул.„Ќемал Сејфула„ бр 35
02/2611-195
02/2612-813

службени лица:
Ангел Гиевски

Билјана Балчева    лок. 11 или 15
e-mail: arseni_jovkov2004@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.arsenijovkov.edu.mk/
огласна табла