– изготвува анализа за постигнатите цели и резултати од спроведувањето на Стратешките приоритети на Владата од претходната година; – изготвува Предлог-одлука за Стратешките приоритети на Владата;
– го следи начинот и степенот на остварувањето на Стратешките приоритети на Владата;
– подготвува Предлог-годишна програма за работа на Владата и го следи нејзиното остварување;