– ја информира јавноста за активностите на Владата;
– организира прес конференции, брифинзи и информативни кампањи во соработка со институции на Владата или со други надворешни соработници, институции и агенции;
– издава соопштенија за јавноста;
– издава билтени – информации за позначајни прашања што се разгледуваат на Владата.