бул.„Партизански одреди„ бр.91
02/3062-694

службено лице:
Владимир Божиновски
e-mail: kontakt@zdravkocvetkovski.edu.mk

листата на информации од јавен карактер  се наоѓа на:
www.zdravkocvetkovski.edu.mk
огласна табла