2017

8-9 јуни 2017 Скопје, Република Македонија

JHA 61282 Подигнување на свеста за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. TAIEX Workshop on Awareness Raising on the Right to Access Public Information.
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/tmsweb/library/detail/61282

2014

29-30 септември 2014 Скопје,Република Македонија

JNA 52437   Меѓународна работилница за имплементација и спроведување на законската регулатива за слободен пристап до информации од јавен карактер. Multi-beneficiary workshop on implementation and enforcement of legislation on free access to public information.
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=524372013

28-29 мај 2013 Скопје, Република Македонија

JHA52654  Работилница за постапување по барања за пристап до информации“. Workshop on dealing with requests for access to information  http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=52654


2012

28 септември 2012 Скопје, Република Македонија

JHA 48463  Меѓународна работилница за критериумите на тестот на штетност со цел утврдување на исклучоците на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер Workshop on criteria for the harm test in assessing exemptions to the right to freedom of information http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiexevents/library/detail_en.jsp?EventID=48463


2011

10 Ноември 2011 Скопје, Република Македонија

JHA45783 Меѓународна работилница “Подигнување на институционалната свест за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер“ Workshop on raising institutional and public awareness for the right to freedom of information http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45783

6 септември 2011 Скопје, Република Македонија

JHA45782 Работилница на тема „Балансот помеѓу правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и заштитата на личните податоци во новинарското известување“.Workshop on Balance between the right of free access to public information and personal data protection in media reporting  http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45782