ул.„Ацо Караманов„ бр.33 А, Скопје

(02) 3253-105
(02) 3253-150

    
службено лице:
Милутин Арсоски
(02) 3253-132
e-mail: m.arsoski@president.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: 
www. pretsedatel.mk