бул.”Св.Климент Охридски” бр.68
(02) 3202-020
(02) 3202-030

службено лице:
проф. д-р Живко Андревски
(078) 482-008
e-mail:   zivko.andrevski@ eurm.edu.mk
               contact@eurm.edu.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.eurm.edu.mk
огласна табла

Факултет за економски науки

Факултет за информатика

Факултет за арт и дизајн

Факултет за јавна администрација

Факултет за правни науки

Факултет за политички науки

– Факултет за детективи и криминалистика