ул.„Мирче Ацев“ бр.4, канцеларија 49, Скопје
(070) 302-798
(075) 303-115
(070) 265-839

службено лице:
Благоја Крстаноски
(078) 384-604
e-mail: blagoja.krstanoski@gmail.com
partijanapenzioneri@gmail.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ppenzioneri.mk