ул.„Кукуш“ бр.13, Скопје

службено лице:
Горан Николовски
076 339 555
e mail:  contact@podem.org.mk

листа на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www. podem.org.mk