бул.„Првомајска„ б.б, Општина Кисела Вода, барака 2, соба 5, Скопје

02/2771 347
075/568 745
072 248 201

службено лице:
Драган Ѓорѓиев
e-mail:  dragangani@hotmail.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла