ул.„Иво Лола Рибар“ бр.152, Тетово
(071) 397-760

службено лице:
Денис Бајрам
(075) 237-866
e mail: denis.bajram@hotmail.com
             pol.partija_pcer@yahoo.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла