ул.„Тодор Чангов“ 17 бр.31, Скопје

службено лице:
Гоце Петрушевски
(071) 271-872
e-mail: petruschevski@gmail.com
infocentar@pep21.org.mk

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.pep21.org.mk