ул. „ Солунска“ бр. 17, Делчево
078/ 475 096
службено лице:
Демирша Османов
e-mail:  demirsa.osmanov@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла