Кеј „Македонија„ бр.101
046/264-421

службено лице:
Душко Јаковчески
e-mail: dujakov@yahoo.com
pitoseski@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла