ул.„Димитар Влахов„ бр.71
046/262-217

службено лице:
Бојан Петровски
e-mail: bojan5rovski@gmail.com
svklimentohridski@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла