„Рудничка„ бр.2
(045) 221-197

службено лице:
Гезим Ќерими
(070) 504-492
e-mail: gezim_qerimi@hotmail.com
shmk.drita@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла