ул.„Бајрам Шабани„ б.б.
031/414 332

службено лице:
Слаѓан Станковиќ
e-mail: nacebudjoni@yahoo.com
            bitrak@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://nacebugjoni.mk/
огласна табла