ул.„Илинденска„ бр.167
042/214-333

службени лица:
Катерина Страшевска
Ајниша Ибраими
Ѓихере Сулејмани
e-mail: ostugostivar@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла