ул.“11-ти Октомври” б.б.
(031) 411-555
(031) 422-876

службени лица:
Данијела Реља
Мирјана Максимовска
e-mail: info@oskumanovo.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла