ул.“Јосиф Даскалов” б.б
(031) 481-018
(031) 481-986

службено лице:
Диме Петрушевски
e-mail: osnovensudkratovo@oskratovo.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла