ул.„Илинденска„ б.б.
044/339-110

службени лица:
Гзиме Шабани Ганија
(070) 388-932
e-mail: gzime.shabani@gmail.com
s.medicina@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла