ул.„Борис Кидрич„ бб
(044) 334-317
(044) 330-343

службено лице:
Сихана Јахјаи
(078) 337-440
e-mail: si.hana@hotmail.com
ekonomte@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла