с. Јегуновце
(044) 397-766

службено лице:
Анита Костадиноска
e-mail: o-jegunovce@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.opstinajegunovce.gov.mk/
огласна табла