ул.„Ѓорче Петров„ бр.73
(02) 2039-307
(02) 2033-309

службени лица:
Бошко Стојанов
e-mail: b.stojanov@opstinagpetrov.gov.mk
Ангеле Бошковски
e-mail: a.boshkovski@opstinagpetrov.gov.mk
kontakt@opstinagpetrov.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.opstinagpetrov.gov.mk