ул.„4„ бр 6. с Кучевиште, Скопје
(02) 2666-606

службено лице:
Маја Кметовска Урдаревска
(076) 298-009
e-mail: mkmetovska@yahoo.com
              cucersandevo@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла