ул.„Илинденска„ бр.8
(043) 241-400
(043) 241-343

службено лице:
Бојанка Мирова
e-mail: opstina@caska.gov.mk
bojanka.mirova@caska.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.caska.gov.mk/