с.Теарце
(044) 381-336

службено лице:
Натмир Алити
e-mail:  natmir.aliti@live.com
              komuna.tearce@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла

http://www.tearce.gov.mk/index_157.html