ул.1 б.б.
(02) 2724-005

службено лице:
Седат Рушиди
e-mail:   studenican@studenicani.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://studenicani.gov.mk/?cat=5