ул.„Сандо Масев„ бр.1
(034) 348-030

службено лице:
Катерина Андонова
(076)  483 322
e-mail:  katerina.andonova@strumica.gov.mk
                  info@strumica.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://strumica.gov.mk/