с. Старо Нагоричане
(031) 495-333

службено лице:
Горан Доневски
e-mail: goran_donevski@yahoo.com
staronagoricane@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла