ул.„2„ бр. 2
(02) 2785-100
(02) 2785-109

службено лице:

Елизабета Таневска
е-мail:  elizabeta_t@yahoo.com
info@opstinasopiste.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.opstinasopiste.gov.mk