ул.„Пролетерска„  бр.1-а  
(043) 441-331
(043) 441-443
   
службено лице:
Зоран Јовановски
e-mail: opstrosoman@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.opstinarosoman.gov.mk/