бул.„Александар Македонски“ бб
(032) 617-700

службено лице:
Оливера Долдурова
(070) 253-947
e-mail: doldurova@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.radovis.gov.mk/