ул.„Прилепски Бранители„ б.б.     
(048) 401-700
(048) 401-701   

службени лица:
Емил Ѓорѓиоски
(048) 401-710 
e-mail: emil.gorgieski@prilep.gov.mk 
Дарко Рибароски
e-mail: prilep@prilep.gov.mk

листата на информации од јавен  карактер се наоѓа на:
http://www.prilep.gov.mk/